firma

Informacja w przedmiocie danych osobowych ( RODO)

- dla reprezentantów kontrahentów RAFIZ: spółek handlowych (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna) spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji i innych jednostek organizacyjnych mogących zaciągać zobowiązania we własnym imieniu.

 

         Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119   z 04.05.2016), informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RAFIZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Kościuszki 100, 26-680 Wierzbica (RAFIZ);

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy RAFIZ  a firmą, którą Pan/Pani reprezentuje. Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji uzasadnionych interesów RAFIZ związanych z w/w umową, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) powołanego rozporządzenia;

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, będą podmioty uczestniczące w realizacji umowy, w szczególności :

  • wspólnicy RAFIZ oraz osoby zatrudnione w RAFIZ do realizacji umowy,
  • potencjalni nabywcy produktów określonych w umowie,
  • handlowcy, pośrednicy, dostawcy z którymi RAFIZ ma zawarte umowy,
  • hosting poczty e-mail, poczta, firmy kurierskie, transportowe, spedycyjne,
  • firmy zewnętrznej obsługi RAFIZ, w tym obsługi prawnej,
  • serwisanci,
  • podmioty działające w zakresie reklamy i marketingu,
  • banki w zakresie przelewów,

- a także podmioty kontrolujące i finansujące działalność RAFIZ;

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 7 lat od zakończenia w/w umowy, jednak nie krócej niż do momentu przedawnienia związanych z umową roszczeń;

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od RAFIZ dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, z zastrzeżeniem punktu 8 – a także do wniesienia sprzeciwu;

6) ma Pan/Pani prawo do przenoszenia swoich danych osobowych dostarczonych do RAFIZ, w tym do przesłania ich bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia w/w umowy;

9) RAFIZ nie podejmuje decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.