firma

Klauzula informacyjna dla umów z kontrahentami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RAFIZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Kościuszki 100, 26-680 Wierzbica,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych, w tym:
• Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia
• Obsługa prawna
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat jednak, nie krótszy niż okres przedawnienia związanych z umową roszczeń lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego),
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
Klauzula Bezpieczeństwa / Security Clause
Powyższa wiadomość oraz wszelkie załączniki stanowią informacje chronione
przed ujawnieniem.
Jeśli ta wiadomość nie jest przeznaczona dla Ciebie, uprzedzamy, że
ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub korzystanie z tej wiadomości
oraz wszelkich załączników jest zabronione.
Jeśli otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo, prosimy o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy oraz o usunięcie jej ze swojego systemu wraz z wszelkimi załącznikami.
Please note that the contents of this message including its attachments is the information protected from disclosure.
If this message is not meant for you, please be warned that disclosing,
copying, publishing or using it or any attachments is prohibited. If you
received this message by mistake