firma

Informacjaw przedmiocie danych osobowych (RODO) – dla osób fizycznych oraz spółek cywilnych osób fizycznych, będących stroną umowy z RAFIZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

 

       Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RAFIZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Kościuszki 100, 26-680 Wierzbica (RAFIZ);

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy zawartej z RAFIZ oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na RAFIZ, a także w celu realizacji uzasadnionych interesów RAFIZ związanych z działalnością objętą umową, w tym działań marketingowych, analityki i planowania biznesowego, jak również dochodzenia ewentualnych roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) powołanego na wstępie rozporządzenia;

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, będą podmioty uczestniczące w realizacji umowy,  w szczególności :

  • wspólnicy RAFIZ oraz osoby zatrudnione w RAFIZ do realizacji umowy,
  • potencjalni nabywcy produktów określonych w umowie,
  • handlowcy, pośrednicy, dostawcy z którymi RAFIZ ma zawarte umowy,
  • hosting poczty e-mail, poczta, firmy kurierskie, transportowe, spedycyjne,
  • firmy zewnętrznej obsługi RAFIZ, w tym obsługi prawnej,
  • serwisanci,
  • podmioty działające w zakresie reklamy i marketingu,
  • banki w zakresie przelewów,

- a także podmioty kontrolujące i finansujące działalność RAFIZ oraz organy skarbowe;

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 7 lat od zakończenia umowy, jednak nie krócej niż do momentu przedawnienia związanych z umową roszczeń, lub do momentu ustania przetwarzania w celach biznesowych, w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez RAFIZ;

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od RAFIZ dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, z zastrzeżeniem punktu 8 – a także do wniesienia sprzeciwu,     w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust.1 lit f) rozporządzenia;

6) ma Pan/Pani prawo do przenoszenia swoich danych osobowych dostarczonych do RAFIZ, w tym do przesłania ich bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8)podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i odmowa ich podania może skutkować odmową zawarcia umowy;

9)RAFIZ nie podejmuje decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.